کلیه تصاویر ارائه شـده در این وب سایت حاصل تلاش و فعالیت شبانه روزی تمامی همکاران شرکـت می باشد .

لذا هر گونه کپی برداری از اسناد و عکسها بدون اطلاع و ذکـر منبع قابل پیگیری در مراجع قـضایی خواهد بود .